START UP SAU INCUBATORUL DE AFACERI – O PROVOCARE PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

VICEPRIMARUL POATE FI ȘI CONSILIER LOCAL
25/05/2017
ADMINISTRATORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAȚIA DIN ROMÂNIA
29/05/2017

START UP SAU INCUBATORUL DE AFACERI – O PROVOCARE PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

UPDATE 30.05.2017

Vineri a apărut pe site-ul nostru editorialul semnat de doamna Daniela STĂNCULESCU „Start-up sau incubatorul de afaceri – o provocare pentru autoritățile publice din România”
Astăzi gasim materialele actualizate cu privire la schema de minimis și modelul planului de afaceriRegimul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilități din partea autorităților publice pentru stimularea fondării acestora și înființării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor și dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităților locale, este stabilit, începând cu anul 2016, de Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri.


Potrivit reglementărilor în vigoare, autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridică de drept privat pot avea calitatea de fondator pentru înființarea unui incubator de afaceri.


Incubatorul de afaceri este structură de sprijin a afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar.


Fondatorul, pentru a putea funcționa, va solicita titlul de incubator de afaceri la autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri. Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condițiile legii, se realizează prin ordin al conducătorului. Titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de lege. Încetarea valabilității titlului de incubator de afaceri se constată, în toate cazurile, prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri emis la propunerea motivată a compartimentului cu atribuții în domeniul politicilor antreprenoriale. Titlul de incubator de afaceri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea fondatorului sau a administratorului, dacă incubatorul de afaceri îndeplinește în continuare condițiile prevăzute de lege.


Incubatorul de afaceri se poate înființa fie de unul sau mai mulți fondatori sau de către „o asociere în participațiune, realizată în condițiile legii, între un fondator autoritate publică și, după caz de – una sau mai multe persoane juridice de drept privat; una sau mai multe persoane juridice înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; persoană juridică ce funcționează conform Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare”.


Administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri și locuri de muncă. Proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic și permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenție a administratorului incubatorului. Planurile de afaceri ale întreprinderilor reunesc o largă paletă de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenților incubatorului de afaceri. Incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acționând ca factor complementar față de organizațiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.


Poate fi rezident al incubatorului de afaceri orice operator economic, întreprindere mică și mijlocie, persoană juridică română și/sau străină, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident.


Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”, iar potrivit alin. (2) litera b „consiliul local exercită … atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului” și alin (4) litera „e” „consiliul local … aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale”.


La nivel național, pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017, publicată în MO nr. 79 din 30 ianuarie 2017, s-a aprobat Programul „Start-up Nation – Romania”. Acesta vine ca urmare a situației economice actuale ce impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbție a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualității reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017*.


Prin Programul „Start-up Nation – Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. Sumele necesare implementării Programului „Start-up Nation – Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe.


Reglementările actuale permit atât autorităților administrației publice locale, cât și celor ale administrației publice centrale să sprijine întreprinderile mici și mijlocii și mediul de afaceri. Aplicarea acestora este diferită de la o autoritate la alta dacă ne raportăm la bugetul de care dispune fiecare și la infrastructura existentă (clădiri, spații de producție, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, parcări și servicii de internet etc). Toate acestea au reprezentat și reprezintă o problemă și vor genera controverse în rândul celor care pot fi viitori beneficiari. De ce?


Rezidenții incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, o serie de cerințe: sunt societăți nou-înființate care au cel mult 3 ani vechime; se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; desfășoară activități în domeniul specific incubatorului de afaceri; nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nonfinanciare aflate în dificultate C(2014) 4606/2.


O serie de agenți economici nu pot fi rezidenți ai incubatorului de afaceri, cum ar fi societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile cu activitate principală de comerț, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, societățile de activități de intermedieri financiare, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de intermedieri imobiliare și din industria carboniferă.


Întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului „Start-up Nation – Romania”, în afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, are și obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum 2 salariați, precum și obligația menținerii celor două locuri de muncă pentru cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.


NOTA NOASTRĂ: Așadar există un cadru legal pentru înființarea incubatoarelor de afaceri și există bani orientați către start-up-uri. Nu detectăm însă dorința autorităților publice locale de a se implica decisiv în atragerea și dezvoltarea de IMM prin înființarea incubatoarelor de afaceri, deși acest lucru ar putea reprezenta un mijloc extraordinar de dezvoltare a comunității. Problema este că timpul nu mai are răbdare și nici Comisia Europeană: s-ar putea să pierdem și acest start așa cum am pierdut multe altele. Înțelegem că discuțiile pe marginea proiectului de lege privind salariile în administrație creează pasiuni însă când vom înțelege că orice discuție despre salarii majorate sustenabil în sectorul public ar trebui să pornească de la capacitatea mediului privat de a plăti taxe și impozite? Taxe și impozite care ar putea veni și de la firme funcționând în incubatoarele de afaceri înființate sub patronajul autorităților publice locale și beneficiind de programul de ajutor de minimis!


*) în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *