TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII ACCEPTATE PRIN ASUMAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CĂTRE FAXMEDIA CONSULTING, INCLUSIV PENTRU SERVICIILE HOTELIERE

Prin completarea și transmiterea fișei de înscriere, cursantul și instituția plătitoare, în cazul în care plătitor nu este cursantul ca și persoană fizică, declară că înțeleg și sunt de acord cu clauzele expuse mai jos, fără a putea invoca necunoașterea acestora. În fișa de înscriere este specificat expres că, înainte de transmiterea fișei, trebuie să consultați TERMENII ȘI CONDIȚIILE prin accesarea www.faxmedia.ro. TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACCEPTATE PRIN ASUMAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CĂTRE FAXMEDIA CONSULTING REPREZINTĂ CONTRACTUL ÎNTRE PĂRȚI ȘI STABILESC, ÎNTR-O MANIERĂ ECHILIBRATĂ, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.


Definiţii

Următorii termeni, în acest material, vor fi interpretaţi astfel:

 1. furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți: Faxmedia Consulting;
 2. furnizor de servicii adiacente formării profesionale (servicii hoteliere): Faxmedia Tour;
 3. servicii de formare profesională: serviciile de pregătire și instruire furnizate de către Faxmedia Consulting;
 4. servicii hoteliere: serviciile complementare serviciilor de formare profesională, în speță cazare, masă, catering, coffee-break, orice alte servicii hoteliere, oferite de către Faxmedia Tour;
 5. tarif de formare: prețul plătibil furnizorului de formare profesională de către client sau de către instituția plătitoare pentru participarea la un program de formare profesională;
 6. tarif de servicii hoteliere: prețul plătibil furnizorului de servicii hoteliere de către client sau de către instituția plătitoare pentru asigurarea serviciilor de cazare, masă etc. Pe perioada participării la programul de formare;
 7. client, cursant, participant la program de formare: persoana care beneficiază, contra-cost, de servicile furnizorului de formare și/sau ale furnizorului de servicii hoteliere;
 8. instituție plătitoare: instituția publică sau privată care suportă costurile formării profesionale și/sau ale serviciilor hoteliere pentru proprii angajați;
 9. Certificat: documentul care atestă participarea și/sau absolvirea unui program de formare profesională; certificatele A.N.C. au recunoaștere națională și europeană;
 10. Supliment descriptiv: document care însoțește certificatul și în care sunt înscrise competențele dobândite de către cursant potrivit Standardului Ocupațional al profesiei/meseriei;
 11. Grila programelor de formare profesională: programa cursurilor organizate de către Faxmedia Consulting în decursul unui an;
 12. Bonus, facilitate, premiu: stimulente oferite cursanților potrivit politicii sale de marketing de către Faxmedia Consulting și/sau de către Faxmedia Tour;
 13. Date personale: informațiile personale ale cursanților, obținute de la aceștia prin consimțământ liber exprimat, în procesul de formare; Faxmedia Consulting este operator de date cu caracter personal în condițiile legii;
 14. Forța majoră: o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

Interpretare

Cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.


Dispoziții generale:

 1. Faxmedia Consulting declară că îndeplinește toate condițiile legale pentru a fi furnizor de formare profesională pentru adulți și că are deplina capacitate de exercitare a obiectului de activitate.
 2. Faxmedia Consulting și Faxmedia Tour declară că au plătite la zi toate taxele și impozitele datorate statului român.
 3. Faxmedia Consulting este membră a Camerei de Comerț și Industrie a României și are sistemul de management al calității, responsabilității sociale, mediului, securității informației și sănătății și securității ocupaționale certificate (www.faxmedia.ro, secțiunea „Autorizații ANC”).
 4. Faxmedia Consulting este operator de date cu caracter personal;
 5. Faxmedia Consulting este furnizor de formare profesională pentru adulți înscris în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizați, registru întocmit de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), autoritate aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale și a Ministerului Muncii (www.anc.ro).
 6. Faxmedia Consulting organizează programe de formare astfel:
  • Inițiere;
  • Perfecționare;
  • Specializare;
  • Calificare;
  • Seminarii și conferințe.

  Durata programelor de formare este variabilă, în funcție de cerințele legale, tematica programului de formare, raportul dintre teorie și practică, cerințele exprimate de către beneficiar, analiza internă, sugestiile și propunerile formatorilor; în medie, cursurile de perfecționare au o durată de 42 de ore.

 7. Certificatele emise de către Faxmedia Consulting sunt:
  • Certificate de absolvire A.N.C.;
  • Certificate de calificare A.N.C.;
  • Certificate de absolvire proprii;
  • Certificate de participare proprii;

  Certificatele de absolvire conțin în mod obligatoriu nota obținută la examenul/testul de absolvire; certificatele de participare nu conțin note. Pentru certificare, NUMAI LA CURSURILE AUTORIZATE A.N.C., este obligatoriu ca fiecare cursant să dețină, în copie:

  • Certificatul de naștere;
  • Cartea de identitate;
  • Certificatul de căsătorie (numai dacă, prin căsătorie, s-a schimbat numele);
  • Ultima diplomă de studii;
  • Adeverință medicală în original (clinic sănătos / apt de curs).

  Certificatul de absolvire A.N.C. nu poate fi eliberat în lipsa acestor documente.

  Pentru programele fără autorizare A.N.C. este suficientă copia după actul de identitate.

  Politica companiei este aceea de a elibera cursantului și în cazul programelor autorizare A.N.C., pe lângă certificatul A.N.C. și propriul certificat. Între cele două documente pot exista diferențe privind denumirea programului de formare, diferențe generate de standardizarea A.N.C.. Certificatele A.N.C. pentru programele de formare pentru care există cod C.O.R. și standard ocupațional (cerință simultană), certificatele de absolvire sunt însoțite de suplimentul descriptiv, în care sunt înscrise competențele dobândite; Certificatele A.N.C. pentru programele de formare pentru care una dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, nu sunt însoțite de supliment descriptiv.

 8. Programele de formare profesională organizate de către Faxmedia Consulting respectă Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților; Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; Hotărârea nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003; Hotărârea nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor; celelalte acte normative privind formarea profesională a adulților, H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici; OPANFP nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică, elaborate în conformitate cu H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici. În afara acestor domenii, Faxmedia Consulting organizează și alte programe de formare identificate ca fiind cerute pe piața formării.
 9. Faxmedia Consulting realizează, în fiecare an, Grila programelor de formare pentru anul în curs. În grilă pot interveni anumite modificări datorate unor cauze obiective (cursuri noi, actualizări de tematici și de obiective, modificări de perioade și de locații, reprogramarea sau anularea unor cursuri, modificări legislative etc.). Aceste modificări vă vor fi anunțate operativ – individual, fiecărui cursant înscris și pe pagina web www.faxmedia.ro.
 10. În cazul anulării unui program de formare, singura responsabilitate pe care și-o asumă Faxmedia Consulting și partenerul pentru serviciile hoteliere, societatea Faxmedia Tour, este aceea de a înștiința cursanții înscriși despre anularea programului și de a restitui, în termen de cel mult 10 zile de la anularea programului respectiv, orice sumă încasată cu titlu de tarif de curs sau de servicii hoteliere. În cazul reprogramării unui curs, dar numai cu acordul clientului, sumele plătite vor fi considerate plată pentru cursul reprogramat. Eventualele diferențe în plus sau în minus vor fi reglementate contabil până la începerea cursului reprogramat.
 11. Se consideră înscriere fermă, iar Faxmedia Consulting și Faxmedia Tour au responsabilitatea de a asigura desfășurarea cursului și serviciile hoteliere conform ofertei, numai dacă clientul a transmis fișa de înscriere (disponibilă și pe www.faxmedia.ro) și a efectuat plata tarifului de curs și a serviciilor hoteliere. Fișa transmisă fără achitarea costurilor sau achitarea fără transmiterea fișei sunt considerate înscrieri incomplete și nu ne asumăm responsabilitatea pentru rezervarea și asigurarea serviciilor. Vă rugăm să cereți confirmarea telefonică (0372.032.313) după transmiterea fișei de înscriere. La fel ca și în cazul rezervării ferme a biletului de avion, a cazării în cazul delegației etc., plata serviciilor de formare și a serviciilor hoteliere pentru garantarea acestora, nu poate fi considerată plată în avans ci plată de garantare. În caz contrar, furnizorul de servicii nu poate și nu are obligația să asigure vreun serviciu.
 12. De regulă, programul cursurilor de perfecționare este următorul:
  • Duminică, între orele 17:00 și 20:00, deschiderea cursului, colectarea documentelor, înmânarea mapei de curs și a facturilor, prezentarea temelor și obiectivelor, chestiuni organizatorice;
  • Luni – Sâmbătă: între orele 10:00–14:00 și 17:00–19:00. Programul efectiv poate suferi modificări sau poate fi stabilit de comun acord cu formatorul și coordonatorul de program, respectându-se numărul total de ore al cursului;
  • Duminică: între orele 9:00 și 12:00. Testarea, corectarea lucrărilor, înmânarea certificatelor și a celorlalte documente, închiderea programului, predarea camerelor.
  • De comun acord cu formatorul programului, coordonatorul programului poate stabili, împreună cu participanții la curs, o zi dedicată socializării. Condiția obligatorie este ca în fiecare zi să se planifice o oră suplimentară de curs astfel încât numărul total de ore să nu fie afectat. Absența de la mai mult de 15% din programul de curs atrage după sine excluderea de la program fără să se elibereze certificatul și fără restituirea sumelor plătite.
  • În cazul în care doriți să vă retrageți de la un program pentru care ați achitat costurile de cazare, acest lucru se poate face fără penalități cu minim 7 zile înaintea datei de începere, printr-o adresă scrisă. În acest caz vi se va restitui integral suma plătită. Retragerea de la un program cu 7 până la 3 zile înaintea datei de începere se penalizează cu 50% din suma plătită pentru serviciile hoteliere. Retragerea cu mai puțin de 3 zile înaintea datei de începere se penalizează cu 100% din suma plătită pentru serviciile hoteliere. Este posibilă însă oricând înlocuirea persoanei participante, fără niciun fel de penalități – acest lucru se anunță până la data de începere a cursului.
 13. Formatorii cu care colaborează Faxmedia Consulting sunt profesioniști cu experiență în domeniile de predare. Competențele acestora pot fi consultate pe www.faxmedia.ro, secțiunea „Formatori”. De obicei, numele formatorului este anunțat pentru fiecare program de formare însă acest lucru nu constituie o obligație. Din motive obiective, formatorul anunțat poate fi înlocuit fără ca acest lucru să fie notificat expres cursanților. Obligația pe care și-o asumă compania este aceea de a păstra nivelul de competențe și experiență al formatorului. Faxmedia Consulting are încheiate contracte de colaborare sau contracte de muncă (funcție de durata programului de formare) cu fiecare formator.
 14. Programele de formare pot fi organizate la:
  • Sediul companiei;
  • Sediul instituției plătitoare la solicitarea acesteia;
  • În diverse locații din țară;
 15. Acolo unde programele de formare sunt organizate în diverse locații din țară și acestea presupun cazarea și masa participanților, pauze de cafea și/ sau alte servicii din sfera serviciilor hoteliere, acest aspect cade în sarcina companiei Faxmedia Tour, agenție de turism autorizată, membră a grupului Faxmedia.
 16. Faxmedia Tour este o societate membră a Camerei de Comerț și Industrie a României și declară că îndeplinește toate condițiile legale pentru exercitarea obiectului de activitate și că că are plătite la zi toate taxele și impozitele datorate statului român.
 17. Plățile pentru serviciile de formare (tariful de curs) se fac către Faxmedia Consulting; Plățile pentru serviciile adiacente hoteliere se fac către Faxmedia Tour; Serviciile hoteliere de care beneficiază cursantul, drepturile și obligațiile specifice unității de cazare pentru care a optat sunt precizate în ”Ghidul serviciilor hoteliere”, disponibil pe www.faxmedia.ro și pe pagina de web a fiecărui hotel în parte. Este obligația cursantului să consulte aceste informații înainte de alegerea unității de cazare.
 18. Participarea la un program de formare NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE SERVICIILE HOTELIERE OFERITE DE CĂTRE FAXMEDIA TOUR.

  Astfel, cursantul (sau instituția plătitoare) poate alege să participe la un curs fără servicii hoteliere sau să-și asigure aceste servicii prin mijloace proprii. În acest caz, cursantul declară că înțelege și este de acord că nu beneficiază de nicio facilitate oferită prin prisma serviciilor hoteliere asigurate de către Faxmedia Tour.

 19. Faxmedia Consulting și Faxmedia Tour, în cadrul politicilor de marketing și de fidelizare a clienților, pot organiza diverse tombole, concursuri cu premii, pot acorda facilități speciale și/sau bonusuri, reduceri de tarife, materiale de promovare sau materiale de curs, atât instituțiilor plătitoare cât și clienților individual. Toate aceste facilități sunt acordate din bugetul companiilor, în condițiile legilor fiscale cu privire la deductibilitatea acestora și fără să presupună costuri suplimentare din partea celor care le primesc. De asemenea, acordarea facilităților respectă regula tratamentului și prețului egal, adică cei care primesc astfel de facilități nu plătesc în plus față de cei care nu primesc și invers.
 20. În privința materialelor necesare bunei desfășurări a programului de formare, nu există discriminări. Toți cursanții primesc geanta de curs (cu pix și agendă), suportul de curs și orice alte materiale didactice necesare; sălile de curs utilizate de Faxmedia sunt dotate cu videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, laptop, sonorizare, aer condiționat;
 21. Faxmedia Consulting și Faxmedia Tour NU sunt responsabile sub nicio formă de transportul cursantului până și de la locația desfășurării programului de formare; de asemenea, NU sunt responsabile sub nicio formă de activitățile desfășurate de către cursant în afara orelor de curs sau în timpul orelor de curs dacă participantul absentează.

Dispoziții speciale:

 1. Drepturile instituței plătitoare:

  • să trimită angajații săi la oricare dintre programele de formare organizate de către Faxmedia Consulting, în condițiile generale oferite de către aceasta;
  • să verifice calitatea programelor de formare la care participă angajații săi; verificarea se face pe cheltuiala instituției plătitoare și de comun acord cu furnizorul de formare;
  • să solicite documente privind prezența și performanța la curs a angajaților săi;
  • să primească, contra-cost, duplicate după certificatul obținut de către unul dintre angajații săi în cazul pierderii sau deteriorării acestuia;
 2. Obligațiile instituției plătitoare:

  • Să achite costurile de curs și de servicii hoteliere, după caz, în baza facturii emise de către furnizorii de servicii;
  • Să-și instruiască angajații cu privire la:
   1. conduita civilizată pe care trebuie să o aibe la curs;
   2. faptul că absența de la orele de curs dă dreptul furnizorului de formare să nu elibereze certificatul – caz în care respectivul angajat trebuie să restituie unității angajatoare toate sumele plătite în scopul participării la curs;
 3. Drepturile cursantului:

  • Să primească serviciile de formare profesională și serviciile hoteliere adiacente la calitatea și în condițiile stabilite prin oferta furnizorilor;
  • Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare;
  • Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia;
  • Să primească bonusurile pe care furnizorii de servicii le oferă, potrivit politicilor sale de marketing și fidelizare;
  • Să ridice, în cadrul orelor de curs, orice problemă de natură profesională, legată de tema cursului, la care dorește lămuriri din partea formatorului;
  • Să participe la prog ramele de socializare organizate de către furnizorii de servicii;
  • Să aducă la cunoștința coordonatorului de curs orice problemă legată de curs sau de serviciile hoteliere;
  • Să formuleze plângeri sau sesizări cu privire la orice problemă întâmpinată, direct către conducerea furnizorilor de servicii; acestea au regim de confidențialitate și se trimit pe adresa personală de e-mail a directorului general, dl. Mircea-Alexandru MATEI: mircea.matei@faxmedia.ro;
 4. Obligațiile cursantului:

  • Să aibă o conduită civilizată în raport cu formatorul, cu coordonatorul programului de formare, cu unitatea hotelieră și cu colegii de curs;
  • Să respecte indicațiile coordonatorului de program sau ale personalului unității hoteliere în cazuri de forță majoră (incendiu, cutremur, inundație) sau în timpul eventualelor deplasări organizate prilejuite de acțiuni de socializare;
  • Să respecte deciziile coordonatorului de program – împotriva acestor decizii poate face contestație imediat prin transmiterea unei sesizări către directorul general pe adresa de e-mail mircea.matei@faxmedia.ro;
  • Să participe la programul de formare potrivit orarului;
  • Să anunțe imediat coordonatorul de program despre orice problemă de sănătate, personală sau de altă natură care l-ar împiedica să participe la orarul normal;
  • Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii (de exemplu, documentele cerute de A.N.C. pentru înscrierea la cursurile cu această certificare); să completeze fișa cursantului, chestionarul de evaluare; să participe la sesiunile de testări;
  • Să participe la orele de curs prin care se recuperează orele alocate eventual unui program de socializare; La cursurile furnizate de către Faxmedia Consulting, programul de socializare nu poate depăși o zi și nu presupune cazări în alte locații decât locația anunțată ca sediu pentru cursul respectiv;
  • Să participe la instruirea inițială privind securitatea muncii – acesta se desfășoară în prima oră de curs; în cazul în care absentează la această instruire, va cere expres fișa de instruire imediat ce intră în contact cu coordonatorul de program;
  • Să înțeleagă că-i revine întreaga responsabilitate pentru orice eveniment petrecut în afara orelor de curs sau în timpul cursului, dacă absentează, și că furnizorii de servicii nu pot fi făcuți răspunzători sub nicio formă în astfel de situații;
  • Să informeze direct conducerea Faxmedia Consulting și pe cea a instituției plătitoare în cazul în care constată următoarele situații: cazarea are loc în hoteluri care nu au clasificare de 3 stele sau și clasificare de 3 stele; programul de socializare este excesiv – adică are o durată mai mare de cel mult o zi; coordonatorul de program acceptă să elibereze certificat de participare / absolvire cursanților absenți;
 5. Drepturile Faxmedia Consulting ca furnizor de formare profesională:

  • Să refuze înscrierea la un program de formare profesională acelor cursanți care au avut un comportament neadecvat la o participare anterioară sau provenind de la instituții rău-platnice în relațiile anterioare cu compania;
  • Să refuze prestarea serviciilor de formare profesională cursanților pentru care nu este achitat tariful de curs la începerea programului de formare;
  • Să stabilească în totalitate programul de formare;
  • Să ofere bonusuri; să retragă bonusuri; să stabilească cui oferă sau cui retrage bonusul, fără a fi obligată să justifice acest lucru;
  • Să nu elibereze certificatul de absolvire/ participare cursanților care înregistrează absențe repetate și nemotivate la curs; în aceste cazuri, instituția plătitoare va fi informată prompt și oficial, cu documente doveditoare în privința deciziei; niciun cost plătit pentru participarea la curs și pentru serviciile hoteliere nu va fi returnat;
  • Să ia orice măsuri crede de cuviință – în limitele legii – în cazuri extreme, cum ar fi furtul, comportamentul violent etc.;
 6. Obligațiile Faxmedia Consulting ca furnizor de formare profesională:

  • Să respecte în totalitate obligațiile asumate prin Grila programelor de formare profesională, prin prezentul document sau prin orice alte documente oficiale emise de către companie și făcute publice;
  • Să caute permanent soluții pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite, în condiții de eficiență, eficacitate, economicitate și raport calitate/preț reciproc avantajos atât clientului cât și companiei.
 7. Drepturile Faxmedia Tour ca furnizor de servicii adiacente formării profesionale (servicii hoteliere):

  • Să refuze serviciile hoteliere cursanților care au avut un comportament neadecvat la o participare anterioară sau provenind de la instituții rău-platnice în relațiile anterioare cu compania;
  • Să refuze asigurarea serviciilor hoteliere în cazul în care, la începerea programului, costurile aferente nu sunt achitate;
  • Să stabilească în totalitate programul de socializare;
  • Să ofere bonusuri; să retragă bonusuri; să stabilească cui oferă sau cui retrage bonusul, fără a fi obligată să justifice acest lucru;
  • Să ia orice măsuri crede de cuviință – în limitele legii – în cazuri extreme, cum ar fi furtul, comportamentul violent sau injurios la adresa personalului propriu sau al personalului hotelier dar și în cazul invers față de personalul hotelier etc.;
 8. Obligațiile Faxmedia Tour ca furnizor de servicii adiacente formării profesionale (servicii hoteliere):

  • Să respecte în totalitate obligațiile asumate prin Grila programelor de formare profesională, prin prezentul document sau prin orice alte documente oficiale emise de către companie și făcute publice;
  • Să caute permanent soluții pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite, în condiții de eficiență, eficacitate, economicitate și raport calitate/preț reciproc avantajos atât clientului cât și companiei.

Acești termeni și condiții reprezintă politica grupului Faxmedia și sunt asumați de către reprezentantul legal, Mircea-Alexandru MATEI, la data de 25 aprilie 2017.